Tot stand gekomen op 24 november 2015.

Algemene Voorwaarden Safe powder ride, gevestigd aan Iepstraat 32, 6522 HR, te Nijmegen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 643817871.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Safe powder ride: Safe powder ride, ingeschreven bij de KvK onder nummer 643817871.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Safe powder ride voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Safe powder ride, waarbij in het kader van een door de Safe powder ride georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Safe powder ride, waarbij in het kader van een door de Safe powder ride georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: De (huur)overeenkomst gesloten tussen Safe powder ride en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Safe powder ride.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Safe powder ride en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Safe powder ride, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Safe powder ride en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Safe powder ride zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2. Alle aanbiedingen van Safe powder ride zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen.

3. De aanbieding geldt zolang de voorraad strekt.

4. Safe powder ride kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Safe powder ride daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Safe powder ride anders aangeeft.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Safe powder ride.

Artikel 4 Huurovereenkomst

1. Safe powder ride verklaart te hebben verhuurd en tijdig en in goede staat te hebben afgeleverd aan Wederpartij, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de Safe powder ride, tegen betaling van de huurprijs.

2. De verhuur van het Product geldt voor de overeengekomen verhuurperiode.

3. De Wederpartij dient het Product op de afgesproken tijd en plaats op te halen en de verschuldigde huur- en borgsom te voldoen.

4. De Huurovereenkomst kan na aangaan door de Wederpartij niet meer geannuleerd en opgezegd worden, tenzij er sprake is van overmacht.

5. Safe powder ride verplicht zich bij voorafgaande reservering door de Wederpartij het Product vast te houden voor de besproken huurperiode.

6. Het kan zijn dat het geboekte Product niet beschikbaar is voor de betreffende huurperiode. In dit geval behoudt Safe powder ride het recht voor een vergelijkbaar Product te sturen. Safe powder ride zal dit in onderling overleg met de Wederpartij doen.

Artikel 5 Gebruik

1. De Wederpartij is verplicht zich tijdens de huurperiode te ontfermen over de gehuurde goederen.

2. De Wederpartij wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van het Product en overeenkomstig de instructies van de Safe powder ride De Wederpartij is verplicht zich tijdens de huurperiode te confirmeren aan de huisregels en instructies van de Safe powder ride met betrekking tot het gebruik van het Product.

3. Het onderhuren van de Producten door de Wederpartij is niet toegestaan.

Artikel 6 Terugbezorging

1. Aan het einde van de huurperiode draagt de Wederpartij de gehuurde goederen in goede staat weer over aan de Safe powder ride.

2. De Wederpartij dient het Product binnen de huurperiode schoon af te leveren op de verhuurlocatie. Indien de Wederpartij niet in de gelegenheid is het Product schoon af te leveren, brengt de Safe powder ride schoonmaakkosten in rekening.

3. De Safe powder ride heeft het recht het gehuurde Product bij teruggave te inspecteren op ontstane schade.

4. Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan het Product, aan derden of aan objecten, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Safe powder ride.

5. Indien de Wederpartij aan de lawine airbag heeft getrokken, brengt Safe powder ride € 25,- in rekening.

6. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het Product zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de Wederpartij en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt.

Artikel 7 Diefstal

Bij het niet terugbezorgen van het Product, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Daarnaast zal de kostprijs van de borg ingehouden worden.

Artikel 8 Borg en schade

1. De Wederpartij dient vooraf bij aanvang van de huurperiode middels overmaking een borg te voldoen.

2. De borgsom ontvangt de Wederpartij terug na de huurperiode middels overboeking indien het Product onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. Safe powder ride is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van Safe powder ride op aanvullende schadevergoeding. Onder schade valt schade die niet als normale gebruiksschade kan worden aangemerkt.

3. In geval van total-loss schade en indien het Product niet meer bruikbaar mocht zijn, dan wordt de geldende verkoopprijs als schadebedrag gerekend.

3. In geval van schade al dan niet ontstaan door toedoen van de Wederpartij, is de Wederpartij verplicht de Safe powder ride daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen.

4. Indien het volledige schade bedrag grote is dan de borg en niet met de borg verrekend kan worden, stuurt Safe powder ride de Wederpartij een factuur toe. De Wederpartij dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen.

5. Indien de Wederpartij gebruikt heeft gemaakt van de airbag zal voor de cylinder het statiegeldtarief in mindering op de borg worden gebracht.

5. Safe powder ride is nooit verantwoordelijk voor het verhalen van de schade bij de verzekering. Daarnaast kan de uitbetalingstermijn van de verzekeraar geen invloed hebben de betalingstermijn van de schade aan Safe powder ride.

Artikel 9 Onderzoek en inspectie

De Wederpartij is gehouden en bevoegd voor aanvang van de huur periode het Product te controleren op gebreken of schade aan de hand van de inventarislijst. Eventuele gebreken of schade aan het Product dient de Wederpartij voorafgaand aan de huurperiode aan Safe powder ride te melden.

Artikel 10 Wijziging overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Safe powder ride de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Safe powder ride zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Safe powder ride de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

4. Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Safe powder ride daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Safe powder ride proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5. Safe powder ride zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Safe powder ride kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Safe powder ride zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 11 Uitvoering overeenkomst

1. Safe powder ride zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Safe powder ride heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Safe powder ride heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Safe powder ride het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Safe powder ride niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Safe powder ride het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Safe powder ride.

7. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Safe powder ride het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

8. De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 Prijzen en tarieven

1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen en tarieven zijn inclusief service-, onderhouds-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Bij vroegtijdige terug bezorging blijft de volledig overeengekomen huurprijs gelden.

4. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

5. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Safe powder ride.

6. Van alle bijkomende kosten zal Safe powder ride tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 13 Koop en/of Dienstverlening op afstand

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

3. Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Safe powder ride het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Safe powder ride geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

5. In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Safe powder ride het product niet binnen veertien kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

6. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

7. Indien Safe powder ride niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Safe powder ride geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Safe powder ride in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

8. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Safe powder ride geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.

9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Safe powder ride met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Safe powder ride de Dienst volledig heeft verricht.

10. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

11. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Safe powder ride heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

12. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Safe powder ride uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

13. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Safe powder ride de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Safe powder ride uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Safe powder ride en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Safe powder ride. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

14. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Safe powder ride geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 14 Levering

1. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

2. Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

3. Levering vindt plaats af Safe powder ride of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

4. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

5. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Safe powder ride de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

6. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

7. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 15 Leverings en uitvoeringstermijnen

1. De levering zal plaatsvinden en werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Safe powder ride opgegeven termijn.

2. Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

3. Indien Safe powder ride gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leverings- en/of uitvoering aan nadat de Wederpartij deze aan Safe powder ride heeft verstrekt.

4. Bij overschrijding van de leverings- en/of uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Safe powder ride schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Safe powder ride alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

5. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Safe powder ride zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Safe powder ride binnen deze termijn niet over tot levering en/of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 16 Risico-overgang consumenten

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Safe powder ride.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 17 Risico-overgang bedrijven

1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

2. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Safe powder ride.

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Artikel 18 Betaling

1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Safe powder ride aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien de Wederpartij achteraf betaalt, dient de betaling binnen 14 dagen te geschieden en voordat de Wederpartij de Producten bij Safe powder ride op komt halen.

3. De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4. Safe powder ride en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Safe powder ride en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Safe powder ride onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 Incassokosten

1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

2. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Safe powder ride, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Safe powder ride, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

4. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Safe powder ride pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Safe powder ride de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

5. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 20 Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Safe powder ride het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Voorts is Safe powder ride bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Safe powder ride omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Safe powder ride kan worden gevergd.

3. Safe powder ride behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 21 Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Safe powder ride bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Voorts is Safe powder ride bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Safe powder ride omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Safe powder ride kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Safe powder ride kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Safe powder ride op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Safe powder ride de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Safe powder ride niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

6. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Safe powder ride geleden schade.

Artikel 22 Overmacht

1. Een tekortkoming kan niet aan Safe powder ride of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Safe powder ride geen invloed kan uitoefenen en waardoor Safe powder ride niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Safe powder ride in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

4. Safe powder ride heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Safe powder ride zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

6. Zowel Safe powder ride als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Safe powder ride zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

8. Indien Safe powder ride ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Safe powder ride gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 23 Garanties

1. Safe powder ride garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Safe powder ride garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

5. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Safe powder ride, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging.

7. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Safe powder ride in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 24 Aansprakelijkheid

1. De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Safe powder ride is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Safe powder ride.

2. Safe powder ride is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. Safe powder ride is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Safe powder ride is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Safe powder ride kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien Safe powder ride aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Safe powder ride beperkt tot maximaal € 7.500 of tot het bedrag waarop de door Safe powder ride aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Safe powder ride overeenkomstig de verzekering draagt.

5. De Wederpartij dient de schade waarvoor Safe powder ride aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Safe powder ride te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

6. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Safe powder ride vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 25 Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Safe powder ride voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien Safe powder ride door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Safe powder ride zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Safe powder ride en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 26 Verjaringstermijn

1. Voor alle vorderingen jegens Safe powder ride en de door Safe powder ride (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

2. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Safe powder ride ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 27 Geheimhouding

Zowel Safe powder ride als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 28 Privacy en cookies

1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Safe powder ride verstrekt en Safe powder ride verzamelt, zal Safe powder ride zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

2. Safe powder ride mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

3. Bij het bezoeken van onze website kan Safe powder ride informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

4. De informatie die Safe powder ride verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

5. Het is Safe powder ride niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

6. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Safe powder ride gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Safe powder ride zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Safe powder ride niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

7. De Wederpartij gaat akkoord dat Safe powder ride de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

8. Safe powder ride behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 29 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Safe powder ride partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 30 Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 643817871.