Algemene Voorwaarden Safe powder ride

Tot stand gekomen op 21 oktober 2022

Safe powder ride is gevestigd aan Heydenrijckstraat 27, 6521LL, te Nijmegen

en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 643817871.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden zoals hierna vermeld.

Safe powder ride: Safe powder ride is een onderneming gericht op het verlenen van Diensten (alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Safe powder ride voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht) en de verkoop van Producten (alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen Safe powder ride en de Wederpartij).

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst gesloten tussen Safe powder ride en de Wederpartij, gericht op het verlenen van de Diensten en het verkopen van de Producten.

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en Safe powder ride opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst en het Product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij worden zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Consument: De Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (particuliere klant).

Bedrijf: De Wederpartij, niet natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (zakelijke klant).

Partij: Safe powder ride, dan wel de Wederpartij, tezamen te noemen de “Partijen”.

Tarief: De financiële vergoeding die de Wederpartij, voor de uitvoering van de Diensten en de koop van de Producten, aan Safe powder ride dient te voldoen.

Koop en/of Dienstverlening De Overeenkomst tussen Safe powder ride en de Wederpartij, waarbij in het kader van een

op afstand: door de Safe powder ride georganiseerd systeem voor Koop en/of Dienstverlening op afstand, bij het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand (zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen).

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Safe powder ride en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op Overeenkomsten met Safe powder ride, waarbij voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden ingeschakeld.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In het geval is gebleken is dat één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. Safe powder ride en de Wederpartij zullen in overleg nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeenkomen.

5. Afwijkingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Safe powder ride zijn overeengekomen.

6. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorziet, zal de Overeenkomst in het licht van deze Algemene Voorwaarden en naar redelijkheid en de billijkheid worden uitgelegd.

Artikel 3. Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen van Safe powder ride zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding wanneer deze termijn is verlopen. De aanbieding vervalt op het moment dat Safe powder ride de aanbieding intrekt.

2. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3. Safe powder ride kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen. 

4. Indien de aanvaarding door de Wederpartij, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is Safe powder ride daaraan niet gebonden. In dit geval is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

5. In het geval Safe powder ride aan de Wederpartij een samengestelde prijsopgave verstrekt, is Safe powder ride niet verplicht tot uitvoering van een gedeelte van de Diensten, noch tot levering van een gedeelte van de Producten, overeenkomstig een gedeelte van het opgegeven Tarief.

6. Alle aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming, duur en beëindiging Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Wederpartij de aanbieding tijdig, voordat zij is vervallen, heeft aanvaard.

Artikel 5. Huurovereenkomst

1. Safe powder ride verklaart te hebben verhuurd en tijdig en in goede staat te hebben afgeleverd aan Wederpartij, die verklaart te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de Safe powder ride, tegen betaling van de huurprijs. 

2. De verhuur van het Product geldt voor de overeengekomen verhuurperiode. 

3. De Wederpartij dient het Product op de afgesproken tijd en plaats op te halen en de verschuldigde huur- en borgsom te voldoen.

4. De Huurovereenkomst kan na aangaan door de Wederpartij niet meer geannuleerd en opgezegd worden, tenzij er sprake is van overmacht. 

5. Safe powder ride verplicht zich bij voorafgaande reservering door de Wederpartij het Product vast te houden voor de besproken huurperiode. 

6. Het kan zijn dat het geboekte Product niet beschikbaar is voor de betreffende huurperiode. In dit geval behoudt Safe powder ride het recht voor een vergelijkbaar Product te sturen. Safe powder ride zal dit in onderling overleg met de Wederpartij doen.  

Artikel 6. Gebruik

1. De Wederpartij is verplicht zich tijdens de huurperiode te ontfermen over de gehuurde goederen. 

2. De Wederpartij wordt geacht op een nette, normale wijze gebruik te maken van het Product en overeenkomstig de instructies van de Safe powder ride De Wederpartij is verplicht zich tijdens de huurperiode te confirmeren aan de huisregels en instructies van de Safe powder ride met betrekking tot het gebruik van het Product.  

3. Het onderhuren van de Producten door de Wederpartij is niet toegestaan. 

Artikel 7. Terug bezorging

1. Aan het einde van de huurperiode draagt de Wederpartij de gehuurde goederen in goede staat weer over aan de Safe powder ride.  

2. De Wederpartij dient het Product binnen de huurperiode schoon af te leveren op de verhuurlocatie. Indien de Wederpartij niet in de gelegenheid is het Product schoon af te leveren, brengt de Safe powder ride schoonmaakkosten in rekening. 

3. De Safe powder ride heeft het recht het gehuurde Product bij teruggave te inspecteren op ontstane schade.  

4. Indien gedurende het gebruik schade is ontstaan aan het Product, aan derden of aan objecten, dan dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld aan de Safe powder ride. 

5. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan het Product zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de Wederpartij en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. 

Artikel 8. Diefstal

1. Bij het niet terugbezorgen van het Product, wordt aangifte gedaan van diefstal bij de politie. Daarnaast zal de kostprijs van de borg ingehouden worden.    

Artikel 9. Borg en schade

1. De Wederpartij dient vooraf bij aanvang van de huurperiode middels overmaking een borg te voldoen. 

2. De borgsom ontvangt de Wederpartij terug na de huurperiode middels overboeking indien het Product onbeschadigd en in dezelfde staat als bij aanvang van huurovereenkomst teruggebracht wordt. Safe powder ride is gerechtigd het bedrag van een ontstane schade direct met de gestorte waarborgsommen te verrekenen onverminderd het recht van Safe powder ride op aanvullende schadevergoeding. Onder schade valt schade die niet als normale gebruiksschade kan worden aangemerkt. 

3. In geval van total-loss schade en indien het Product niet meer bruikbaar mocht zijn, dan wordt de geldende verkoopprijs als schadebedrag gerekend. 

4. In geval van schade al dan niet ontstaan door toedoen van de Wederpartij, is de Wederpartij verplicht de Safe powder ride daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. 

5. Indien het volledige schade bedrag grote is dan de borg en niet met de borg verrekend kan worden, stuurt Safe powder ride de Wederpartij een factuur toe. De Wederpartij dient de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. 

6. Indien de Wederpartij gebruikt heeft gemaakt van de airbag zal voor de cylinder het statiegeldtarief in mindering op de borg worden gebracht. 

7. Safe powder ride is nooit verantwoordelijk voor het verhalen van de schade bij de verzekering. Daarnaast kan de uitbetalingstermijn van de verzekeraar geen invloed hebben de betalingstermijn van de schade aan Safe powder ride.

Artikel 10. Onderzoek en inspectie

1. De Wederpartij is gehouden en bevoegd voor aanvang van de huur periode het Product te controleren op gebreken of schade aan de hand van de inventarislijst.  Eventuele gebreken of schade aan het Product dient de Wederpartij voorafgaand aan de huurperiode aan Safe powder ride te melden. 

Artikel 11. Wijziging Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Safe powder ride de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van eventuele financiële gevolgen. Partijen zullen in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

2. Safe powder ride zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Safe powder ride kunnen worden toegerekend.

3. Wijzigingen in of aanvullingen van de oorspronkelijke Overeenkomst zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen of aanvullingen schriftelijk zijn aanvaard door de Partijen.

Artikel 12. Tarieven

1. De Tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

2. De Tarieven zijn inclusief extra kosten, zoals reis-, parkeer- en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

3. Indien niet uitdrukkelijk een Tarief is overeengekomen, zal het Tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Safe powder ride.

4. Van alle bijkomende kosten zal Safe powder ride tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Artikel 13. Wijziging Tarieven

1. Indien Safe powder ride bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Tarief overeenkomt, is Safe powder ride gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Tarief oorspronkelijk (bij het sluiten van de Overeenkomst) niet onder voorbehoud is gegeven.

2. Indien Safe powder ride het voornemen heeft om het Tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte, net als van de omvang van de verhoging en de datum waarop de verhoging zal ingaan.

3. De Wederpartij is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van het Tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij: 

 • De verhoging van het Tarief voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Safe powder ride rustende verplichting ingevolge de wet;
 • De verhoging van het Tarief oorzaak vindt in een stijging van de prijs van materialen, onderdelen, grondstoffen, lonen, verzendkosten et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Safe powder ride alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen Tarief uit te voeren;
 • Partijen zijn overeengekomen dat de uitvoering van de Overeenkomst zal aanvangen op een datum langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 14. Koop en/of Dienstverlening op afstand: herroepingsrecht

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument

1. In het geval sprake is van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij (Consument) een aantal rechten, waaronder het recht dat de levering van de Producten plaatsvindt binnen uiterlijk binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst en het recht om de Overeenkomst gedurende veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst of gedurende veertien dagen na de ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen, te herroepen. Herroeping van de Overeenkomst houdt in dat de Overeenkomst wordt ontbonden, de Wederpartij de reeds ontvangen Producten moet terugsturen (binnen veertien dagen na kennisgeving van de herroeping) en Safe powder ride het reeds betaalde Tarief moet terugbetalen (binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de herroeping).

2. De Wederpartij dient de Safe powder ride vooraf kenbaar te maken dat hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht, dit kan door het versturen van een e-mail naar Safe powder ride. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de herroeping.  

3. Indien de Wederpartij de geleverde Producten terugstuurt, dient de Wederpartij de Producten in de originele verpakking en in ongebruikte staat, vergezeld van de originele pakbon, met alle geleverde toebehoren, te terug sturen binnen veertien dagen nadat hij/zij Safe powder ride op de hoogte heeft gesteld van herroeping. Safe powder ride behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren.

4. Retourzendingen verzonden buiten genoemde periode van veertien dagen worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal Safe powder ride het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op Safe powder ride. 

5. De verzendkosten van het terugzenden komen voor rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij. 

6. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending. 

7. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. Safe powder ride zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

8. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

 • Financiële Diensten;
 • Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • Producten en/of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Safe powder ride geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • Producten en/of Diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • Producten en/of Diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • Producten en/of Diensten van persoonlijke aard;
 • Producten en/of Diensten die op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij.

9. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is uitgevoerd. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Safe powder ride met de uitvoering van de Dienst is begonnen met de uitdrukkelijke en voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra Safe powder ride de Dienst volledig heeft verricht. 

De volgende bepalingen zijn alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf

10. Safe powder ride doet er alles aan om de Wederpartij via de website zo volledig mogelijk te informeren over de Diensten en Producten. Mocht een geleverd Product desondanks niet aan de verwachting van de Wederpartij voldoen, kan het Product geretourneerd worden. Het is niet mogelijk om een reeds uitgevoerde Dienst te retourneren. 

11. De Wederpartij dient vooraf kenbaar te maken dat hij/zij het Product wil retourneren, dit kan door het versturen van een e-mail naar Safe powder ride. Het is voor de Wederpartij mogelijk om het Product te retourneren binnen veertien dagen na ontvangst van het Product. Na aanmelding van de retournering ontvangt de Wederpartij zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Het Product moet, binnen veertien dagen na aanmelding van de retour, worden teruggestuurd in de originele verpakking, vergezeld van de originele pakbon en moeten zich in ongebruikte staat bevinden. Safe powder ride behoudt het recht om het Product op grond van voormelde punten, of bij vermoedelijk gebruikte Producten, de retournering te weigeren. Het Product dient per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien dagen teruggestuurd te zijn naar Safe powder ride. Retourzendingen verzonden buiten genoemde retourperiode worden niet geaccepteerd. Na ontvangst van het Product zal Safe powder ride het Product inspecteren op voormelde punten. De Wederpartij ontvangt zo spoedig mogelijk een e-mail bij ontvangst van het Product. De beoordeling van het feit of het Product ongebruikt en in originele staat verkeerd, rust volledig op Safe powder ride. 

12. De verzendkosten van het terugzenden van het Product komen voor risico en rekening van de Wederpartij. In het geval de Wederpartij de terugzending niet of onvoldoende heeft gefrankeerd, zullen deze kosten in rekening worden gebracht op de terugbetaling aan de Wederpartij. 

13. De Wederpartij dient te allen tijde te kunnen bewijzen dat hij/zij het Product heeft teruggestuurd door middel van het verstrekken van (een kopie of foto) van het bewijs van verzending. 

14. In het geval het Product beschadigt raakt tijdens het terugzenden, komt dit voor risico en rekening van de Wederpartij. Safe powder ride zal een beschadigd Product niet terug in ontvangst nemen. De Wederpartij zal geen terugbetaling ontvangen.

Artikel 15. Uitvoering Diensten

1. Safe powder ride zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Safe powder ride heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt daarom uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Diensten kunnen worden uitgevoerd op locatie van Safe powder ride, op locatie van de Wederpartij of op een door de Wederpartij gekozen locatie.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Safe powder ride het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Safe powder ride niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

5. De Wederpartij verstrekt tijdig alle informatie, gegevens, instructies en documenten, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Safe powder ride.

6. Indien de voorgaande informatie, gegevens, instructies en documenten niet of niet tijdig worden verstrekt, heeft Safe powder ride het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging komen voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 16. Levering Producten 

1. De levering vindt plaats doordat het Product in de macht wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Consument) of doordat het Product ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij (in de hoedanigheid van Bedrijf).

2. De levering vindt plaats op locatie van Safe powder ride of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. 

3. De Wederpartij is verplicht om het gekochte Product af te nemen op het moment waarop deze hem/haar ter hand worden gesteld (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop deze hem/haar ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf), tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

4. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering het Product weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie, gegevens, instructies of documenten die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dit geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 17. Uitvoerings- en leveringstermijnen 

1. De uitvoering van de Diensten en de levering van de Producten zullen plaatsvinden binnen een door Safe powder ride opgegeven termijn. Deze termijn is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

2. Indien Safe powder ride informatie, gegevens, instructies of documenten nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten en/of de levering van de Producten, vangen de uitvoerings- en de leveringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Safe powder ride heeft verstrekt.

3. Bij overschrijding van de uitvoerings- of de leveringstermijn dient de Wederpartij Safe powder ride schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Safe powder ride alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de Diensten uit te voeren en/of om de Producten te leveren.  

4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de uitvoering en/of de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Safe powder ride haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. In het geval Safe powder ride binnen deze termijn niet over gaat tot uitvoering en/of levering, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 18. Risico-overgang 

1. De Producten komen, tot het tijdstip van de levering (artikel 16), voor rekening en risico van Safe powder ride.

2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten, gaat op de Wederpartij over op het moment van de levering: op het moment waarop de Producten in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht (in de hoedanigheid van Consument) of op het moment waarop de Producten aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan (in de hoedanigheid van Bedrijf).

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Safe powder ride in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten blijven eigendom van Safe powder ride totdat de Wederpartij hetgeen hij/zij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd (het Tarief), deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte Diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

3. Zolang het eigendom van het geleverde Product niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 20. Betaling

1. Betaling van het Tarief vindt plaats door middel van overmaking op een door Safe powder ride aangewezen bankrekening, op een door Safe powder ride aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking. 

2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien de Wederpartij achteraf betaalt, dient de betaling binnen 14 dagen te geschieden en voordat de Wederpartij de Producten bij Safe powder ride op komt halen.  

3. Betaling achteraf dient te geschieden voordat het product wordt opgehaald bij Safe powder ride. 

4. Safe powder ride is gerechtigd om de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. 

5. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem/haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij, zijn de vorderingen van Safe powder ride en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Safe powder ride onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 21. Incassokosten 

1. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 

2. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Safe powder ride pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Safe powder ride de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen. 

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 22. Opschorting

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Safe powder ride het recht om de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Daarnaast is Safe powder ride bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Safe powder ride omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Safe powder ride kan worden gevergd.

3. Bij opschorting behoudt Safe powder ride het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23. Ontbinding

1. Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Safe powder ride bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Daarnaast is Safe powder ride bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • Na het sluiten van de Overeenkomst Safe powder ride omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Safe powder ride kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Safe powder ride kan worden gevergd;
 • De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom;
 • De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • De Wederpartij is komen te overlijden.

3. Ontbinding van de Overeenkomst geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Safe powder ride op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Safe powder ride de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Safe powder ride niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Safe powder ride geleden schade.

Artikel 24. Overmacht

1. In het geval Safe powder ride een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is er sprake van een tekortkoming aan haar zijde. Een tekortkoming kan niet aan Safe powder ride worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In dit geval is sprake van overmacht. In het geval van overmacht zijn de Partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 

2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Safe powder ride geen invloed kan uitoefenen en waardoor Safe powder ride niet in staat is de verplichtingen na te komen. Safe powder ride heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Safe powder ride zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Zowel Safe powder ride als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Safe powder ride zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat de Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

4. Indien Safe powder ride ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Safe powder ride gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

5. Al het voorgaande geldt ook voor de Wederpartij indien sprake is van overmacht aan zijn/haar zijde.

Artikel 25. Garantie

1. Safe powder ride garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Safe powder ride garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

4. Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Safe powder ride, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Safe powder ride in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 26. Schade en aansprakelijkheid

1. Safe powder ride is slechts aansprakelijk voor directe schade, mits die directe schade is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Safe powder ride. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

2. Safe powder ride is niet aansprakelijk voor indirecte schade (daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij, in het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW), niet voor schade, van welke aard dan ook, doordat Safe powder ride is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens (tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Safe powder ride kenbaar behoorde te zijn) en niet voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

3. Indien Safe powder ride aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag tot maximaal €7,500, doch uiterlijk tot het bedrag waarop de door Safe powder ride aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Safe powder ride overeenkomstig de verzekering draagt.

4. De Wederpartij dient de schade waarvoor Safe powder ride aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien dagen na het ontstaan van de schade aan Safe powder ride te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Artikel 27. Vrijwaring en verjaringstermijn

1. De Wederpartij vrijwaart Safe powder ride voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

2. Indien Safe powder ride door derden mocht worden aangesproken, is de Wederpartij gehouden Safe powder ride zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Safe powder ride en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

3. Voor alle vorderingen jegens Safe powder ride en de door Safe powder ride (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar, tenzij de vordering is gegrond op het niet beantwoorden van het afgeleverde Product aan de Overeenkomst, dan geldt een verjaringstermijn van twee jaar. 

Artikel 28. Klachtenregeling

1. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de wijze waarop Safe powder ride haar bedrijfsactiviteiten uitvoert, kan de Wederpartij via de e-mail een klacht indienen. 

2. De Wederpartij dient een klacht in te dienen binnen één maand nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht. 

3. Safe powder ride behandelt alle klachten vertrouwelijk. 

4. Safe powder ride zal er naar streven om de klacht binnen één maand af te handelen.

Artikel 29. Auteurs- en intellectuele eigendomsrechten

1. Safe powder ride behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2. Safe powder ride behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de Overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 30. Geheimhouding 

1. Zowel Safe powder ride als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 31. Verwerking van persoonsgegevens 

1. Bij de uitvoering van de Diensten en de verkoop van de Producten verwerkt Safe powder ridepersoonsgegevens van de Wederpartij. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Safe powder ride in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving. 

2. De persoonsgegevens die de Wederpartij aan Safe powder ride verstrekt, zal Safe powder ride zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Safe powder ride zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. 

3. Safe powder ride zal de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden: in het kader van de uitvoering van de Diensten, het leveren van de Producten of het afhandelen van een eventuele klacht.

4. Het is Safe powder ride niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

5. De Wederpartij heeft een aantal rechten, waaronder het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

6. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

Artikel 32. Cookies 

1. Bij het bezoeken van de website van Safe powder ride, kan Safe powder ride informatie van de Wederpartij verzamelen over het gebruik van de website door middel van cookies. Bij het bezoeken van de website dient de Wederpartij zelf aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van cookies.

2. De informatie die Safe powder ride verzamelt door middel van cookies kan gebruikt worden voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Artikel 33. Wijziging Algemene Voorwaarden 

1. Safe powder ride heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. 

2. Safe powder ride zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. De wijzigingen zullen van kracht zijn na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen.

3. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij Safe powder ride bereid is om de Overeenkomst uit te voeren overeenkomstig de oorspronkelijk geldende Algemene Voorwaarden.

Artikel 34. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Safe powder ride onderdeel is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn/haar woonplaats in het buitenland heeft.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

3. Geschillen tussen Safe powder ride en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Safe power ride is gevestigd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 35. Vindplaats Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Safe powder ride en gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 643817871.